Om oss

Om oss

Frösakulls Vägförening är en förening med ansvar för vägar inom området Frösakull-havet och ca 1 km inåt land. Vi har drygt 1100 fastighetsägare inom området som sträcker sig från Tylebäck och norrut till Ringenäs. Kungsvägen och några andra mindre vägar utgör undantag då de ägs av Halmstads kommun. Föreningen har avtal med Halmstads kommun om skötsel och löpande underhåll av vägar inom vårt område.

 

Vägföreningen är en så kallad samfällighetsförening enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, SFL. De vägar som föreningen förvaltar inom Frösakulls-området är en gemensamhetsanläggning (kallad "samfällighet") enligt anläggningslagen, AL.

 

Efter en Lantmäteriförrättning som slutfördes under 2017, och som prövats av Mark o Miljödomstolar under 2018, har förrättningen vunnit laga kraft. För alla fastigheter inom området har fastställts ett andelstal som utvisar fastighetens andel av vägföreningen. Detta andelstal kommer fortsättningsvis att styra hur stor andel av föreningens kostnader som skall belasta respektive fastighet.

 

Årlig avgift

Den årliga avgiften fastställs på föreningens ordinarie årsstämma och uttaxeras i enlighet med § 40-46 SFL (Samfällighetslagen). Beslut om medlemsavgift för 2019 om 2 kr per andel, motsvarande 200 kr för en normalvilla, fattades vid ordinarie föreningsstämma den 25 maj 2019. Se årsmötesprotokoll.


Underhållsplan

Styrelsen har tagit fram en underhållsplan för vägarna som började med en objektiv besiktning av vårt vägbestånd som kan användas som underlag för en underhållsplan för de närmaste 5-10 åren.

 

Besiktning

Besiktningen utvisade en beskrivning av vägarnas allmänna status och standard, jämfört med s.k "kommunal standard" i Halmstads kommun. Besiktningen visade akuta, angelägna och önskvärda behov inom planeringshorisonten. Besiktningen innehåller vägarnas tekniska standard, behov av trafiksäkerhets- åtgärder och behov av begränsningar av trafik m.h.t. belastningsbegränsning av vägarna m.m.

Besiktningen påbörjades under våren 2019.

 

Stadgar

Styrelsen har påbörjat en översyn av föreningens stadgar som på ett antal punkter är i behov av anpassning till dagens behov och lagstiftning.

Frösakulls vägförenings styrelse:

 

 

ORDFÖRANDE

 

Margareta Delborn

LEDAMOT

 

Peter Nordström

SEKRETERARE

ADJ. LEDAMOT

 

Ulrika Bergström

LEDAMOT

 

Mats Ericsson

LEDAMOT

 

Bruno Petersson

LEDAMOT

 

Petra Strokirk