Stadgar


Stadgar

Stadgar

För Frösakulls vägförening i enlighet med SFL-lagen (1973:1150) om förvaltningar av samfälligheter.

Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

§ 1. Föreningens firma är Frösakulls vägförening.

 

§ 2. Föreningen förvaltar samtliga vägar och vägrenar inom Frösakull och Ringenäs med omnejd,

       enligt beslut vid genomförd lantmäteriförrättning.

 

§ 3. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller jämställd egendom i området angivet i § 2.

 

§ 4. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Halmstads kommun.

 

§ 5. Styrelsen och styrelseordförande väljs vid ordinarie föreningsstämma eller när så påkallas av minst

       1/5 av föreningens medlemmar vid extra föreningsstämma.

       Styrelsen skall bestå av 5-8 ordinarie ledamöter samt 0-2 suppleanter.

       Mandattiden är ett år för ordförande, två år för ledamöter. Detta så att erfarenhet kan överbryggas.

       I övrigt konstituerar styrelsen sig själv och ska utse: Vice ordförande, kassör och sekreterare.

 

§ 6. Kallelse för styrelsemöten skall ske minst 14 dagar före styrelsemötet, med dagordning och

      förekommande ärenden.

 

§ 7. Styrelsen är beslutför om kallelse skett i behörig ordning och minst ordförande eller vice ordförande

      och ytterligare två ledamöter är närvarande. I ärenden där inte enighet nås, avgör val genom lottning eller

      vid lika röster den mening som biträdes av ordförande.

      Styrelsemöten skall protokollföras och justeras av ordförande jämte ytterligare en ledamot.

 

§ 8. Styrelsen skall förvalta samfälligheten i enlighet med medlemmars intentioner framförda vid

      föreningsstämma.

      1. Förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar.

      2. Föra redovisning över föreningens räkenskap.

      3. Föra förteckning över lagfarna fastigheter och ägare.

      4. Årligen vid föreningsstämma ange förvaltningsberättelse över verksamhet och ekonomi.

      5. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

 

§ 9. Föreningsstämman skall välja två revisorer för en period om ett år.

      Revisionsberättelse skall föredragas på föreningsstämman.

 

§ 10. Räkenskapsperioden omfattar fr.o.m. den 1 januari 2011 kalenderår, alltså  1/1 - 31/12.

         För 2010 gäller förkortat räkenskapsår,  1/5 - 31/12.

 

§ 11. Föreningen skall avsätta till en underhålls- och förnyelsefond, minst 20 000 kronor/år.

        Styrelsen äger inte rätt att ta upp lån utan föreningsstämmans godkännande.

 

§ 12. Ordinarie föreningsstämma skall hållas varje år, senast den 30 juni, på tid och plats som styrelsen beslutar.

        

         Styrelsen kan när den finner erforderligt utlysa extra föreningsstämma.

         Vidare kan medlemmar begära att extra stämma utlyses om minst 1/5 av samtliga röstberättigade

         så önskar.

 

         Minst 14 dagar före ordinarie föreningsstämma skall verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och

         årsredovisning finnas anslaget på föreningens anslagstavla.

         Anslagstavlan skall finnas i anslutning till entrén vid butiken, Kungsvägen 35, Frösakull i Halmstad.

 

§ 13. Kallelse till stämma ombesörjes av styrelsen genom annons i Hallandsposten minst 14 dagar före

         stämman samt genom anslag på föreningens anslagstavla.

 

         Vid större frågor på föreningsstämman där styrelsen bedömer att medlemmar bör få tydligare

          material än vad som kan anslås kan en kallelse genom brevutskick göras.

          Kallelse till extra stämma skall ske genom brevutskick.

          Kallelse skall ange tid och plats för stämman samt vilka ärenden som skall behandlas i så detaljerat

          utförande som möjligt.   

 

§ 14. Medlemmar som önskar väcka förslag på årsstämman skall tillskriva styrelsen senast den 1 mars, så att

         styrelsen kan bereda och inkludera motionen i dagordningen för stämman. 

 

§ 15. Dagordning på årsstämman skall behandla följande ärenden:

 

         1.  Val av ordförande för stämman.

         2.  Val av sekreterare för stämman.

         3.  Val av två justeringsmän.

         4.  Godkännande av kallelse och dagordning.

         5.  Upprättande av röstlängd.

         6.  Föredragning av verksamhetsberättelse.

         7.  Föredragning av resultat och balansräkning.

         8.  Föredragning av revisionsberättelse.

         9.  Ansvarsfrihet för styrelse och revisiorer.

        10. Styrelsens förslag till budget.

        11.  Beslut om utdebitering.

        12.  Ersättning till styrelseledamöter.

        13.  Ärenden och motioner att behandla.

        14.  Val av styrelse och styrelseordförande.

        15.  Val av revisorer.

        16.  Val av valberedning.

        17.  Övriga frågor.

 

§ 16. Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

         Omröstning skall ske med handuppräckning såvida ingen begär sluten omröstning.

         Vid omröstning skall alla omständigheter protokollföras avseende rösträtt, ombud m.m.

 

         Röstberättigad är medlem som är närvarande eller genom ombud är representerad och har erlagt

         samtliga avgifter till föreningen.

 

         Enskild medlem får enbart representera en annan medlem genom fullmakt.

 

         För förändringar av stadgar och medlemsavgifter krävs 2/3 majoritet.

 

§ 17. Stämmoprotokollet anslås senast 14 dagar efter stämman på föreningens anslagstavla.