Senaste nytt

Senaste nytt

2023-10-25

Upplösning av vägförening

Halmstad kommuns kommunstyrelse har beslutat att löpande, under kommande år, överta ansvaret och ägandet av kommunens vägföreningar med start i Trönninge. Efter Trönninge väntar bl a Söndrum, Tylösand och Frösakull. Tidsplanen är ännu ej fastställd men principen för Trönninge ska gälla övriga, dock ska nytt beslut fattas vid varje övertagande.


Principen bygger på att kommunen ska värdera varje förenings behov av investering för att nå s k ”kommunal standard” på vägbeståndet samt vilken del som ska belasta kommunen och vilken del som ska belasta fastighetsägarna som äger vägsamfälligheten.


I Trönningefallet värderades behovet av investering till dryga 10 miljoner och kommunens del till 800 tkr och resterande del debiteras fastighetsägarna, ungefär 20.000:- per fastighet. Vad gäller Frösakull har kommunen inte offentligt redovisat några beräkningar men vid den interna föredragningen som gjordes för fullmäktiges ledamöter för tre veckor sedan, påtalades att behovet i de kustnära orterna är betydligt större än vad som är fallet i Trönninge. I övrigt hänvisas till kommunens hemsida.


Frösakulls Vägförening kommer att följa frågan och informera våra fastighetsägare löpande via hemsidan om och när nya besked kommer från kommunen.

Margareta Delborn, ordf/Frösakulls Vägförening


2023-07-25

Protokoll Årsstämma 2023

Du hittar det här:

2023-06-01

Dokument inför årsmöte 2023

2023-03-30

Datum för årsmöte 2023

Boka söndagen den 18/6 kl 15.00 i kalendern

Årsmöte i Frösakulls Vägförening på Tylebäck konferensanläggning. Årsmöteshandlingar och dagordning kommer att läggas ut här under maj månad.


2022-10-31

Underhållsplan för Frösakulls vägförening 2023

Presenteras årligen vid stämma/årsmöte för godkännande

Vägföreningen har många utmaningar framför sig:

 • Förbättra trafiksäkerheten avseende vägars standard och siktvinklar.
 • Finna lösningar på problemet med vattenavrinningen till vägar från hårdgjorda ytor inom fastigheter respektive vägrenar.
 • Frigöra vägrenar från byggnationer och växtlighet.
 • Minska parkeringsproblemen under sommaren.
 • Utreda ansvar kontra befogenheter avseende trasiga vägar. En del av detta faller på fastighetsägaren, en del på Vägföreningen och en del på kommunen.


Att få fastighetsägare att förstå vikten av de beslut som Vägföreningen fattar samt bidra till att lösa problemen praktiskt.


Genomförande:
Vissa åtgärder kan sättas in på kort sikt, andra kräver mer omfattande och långtgående insatser, där en utökat budget måste beslutas av medlemmarna på ett årsmöte.

 • Föreningen har tidigare beställt och erhållit, av en extern besiktningsman, en besiktning av Frösakull - Ringenäs vägområden. Då framkom en hel del brister i såväl vägytor som området runt dessa. Planen är att efterhand åtgärda dessa samt förbättra trafiksäkerheten i hela området.
 • Föreningen har också gjort en översyn av vändplanerna ner mot strandområdet. Vändplanerna har förstorats för att möjliggöra att ffa räddningsfordon, arbetsfordon och andra ska kunna vända på ett bra sätt. Vi tittar över vändplanerna regelbundet igen för att se till att ytan är ändamålsenlig. Vi har lagt ut stenar runt några vändplatser för att förhindra att man kör ut på strandängarna. Vi har även satt upp parkerinsförbudsskyltar och vänplatsskyltar på och vid samtliga vändplateser.
 • Föreningen arbetar aktivt med trafiksäkerheten genom att siktröja vid korsningar, vidtala fastighetsägare att ta bort skymmande växtlighet, träd, vars rötter infiltrerar vägbanan, växtlighet som skymmer belysning mm.
 • Föreningen har lämnat ut en folder till alla fastighetsägare där anvisningar för ovanstående åtgärder.
 • Föreningen arbetar med frågan om hårdgörande av vägrenar utanför fastigheter. De asfalterade vägrenarna utgör ett stort problem vid kraftigt regn och medför att vatten inte kan rinna undan utan, i värsta fall, in till grannen.
 • Föreningen har och kommer också att lägga ut fler permanenta vägbulor och då i första hand på de mest utsatta vägsträckorna samt måla och sidomarkera befintliga farthinder.
 • Föreningen har under senare år fått till stånd ett konstruktivt samarbete med Villaföreningarna och Wennerholm där vi söker en samsyn av hela vårt område.
 • Föreningen har också meddelat synpunkter på den Översiktsplan som Halmstad Kommun har utfärdat där vi påtalat problemet med den befarade överbelastningen av våra enkla vägar om området byggs ut i den omfattning planen säger.
 • Föreningen har också fått till stånd ett bra samarbete med kommunen om skötseln av vägarna och vem som ansvarar för vad.
 • Föreningen kommer att göra en översyn av snöröjningen som kommunen ansvarar för.2022-07-31

Protokoll Årsstämma 2022

Du hittar det här:

2022-06-07

Handlingar Årsstämma 2022 (uppdaterad)

Årsredovisning och verksamhetsberättelse till årsstämma den 19 juni, kl. 15.00, hittar du här:

2022-05-10

Kallelse Årsstämma 2022

Kallelse/dagordning och verksamhetsberättelse till årsstämma den 19 juni, kl. 15.00, hittar du här:

 

2021-11-16

Snöröjning i Frösakull - Ringenäs

Då vi haft en del förfrågningar om snöröjningen i vårt område lägger vi ut en karta från Halmstad Kommun över de vägar de ska snöröja. Om du bor på någon av dessa vägar och inte är nöjd med snöröjningen ska du göra en felanmälan till kommunen. Det gör du enklast här på hemsidan under fliken “Fel & skadeanmälan”.


Kartan hittar du här.


2021-11-17

Reservation mot Utvecklingsplanen för Halmstads stränder

Vägföreningen ser positivt på att kommunen tar fram en Utvecklingsplan för Halmstads stränder som är en översiktlig vision för utveckling av dagens och framtidens behov av attraktiva stränder med ökade krav på tillgänglighet, service och upplevelse. Att en Handlingsplan därefter tas fram med förslag om en prioriteringsordning och tidplan för föreslagna åtgärder är bra. Utvecklingsplanen och Handlingsplanen kan därefter skapa en gemensam målbild och fungera som vägledning i framtida planeringsunderlag.


Vägföreningen anser att Utvecklingsplanen saknar en vision om hur den nuvarande trafiksituationen inom Frösakull skall hanteras. Tydliga kopplingar till Framtidsplan 2050 samt Transportplanen saknas.


Framtidsplanen 2050 redovisar inom vissa delar av Frösakull en komplettering av ett stort antal bostäder som kommer att använda strandområdet för parkering och rekreation. Vägföreningen konstaterar att antal externa besökare till strandområdet växer för varje år. Detta sätter fokus på de idag dåliga, trafikfarliga vägar som leder till stranden samt parkeringar (som är ett kommunalt ansvar).


En upprustning av dessa vägar samt parkeringar krävs både på kort och lång sikt.


Om inte Utvecklingsplanen för Halmstads stränder har någon vision om hur Frösakull skall hantera den idag trafikfarliga infrastrukturen kommer inte Utvecklingsplanen ihop med Handlingsplanen att hantera dessa för Frösakull mycket viktiga frågeställningar. Frösakull är i behov av trafiksäker infrastruktur och ordnade parkeringar.


Vi ser inte att dessa frågeställningar beaktas i Utvecklingsplanen.


Av ovanstående anledning vill Frösakulls Vägförening reservera sig mot Utvecklingsplanen för Halmstad stränder avseende Frösakull och Ringenäs.

Ordförande Margareta Delborn
Frösakulls Vägförening


2021-11-01

Underhållsplan för Frösakulls vägförening

Vi har många utmaningar framför oss: Förbättra trafiksäkerheten, finna lösningar på problemet med vattenavrinningen, minska parkeringsproblemen under sommaren och höja kvaliteten på våra trasiga vägar. En del av detta faller på fastighetsägaren, en del på Vägföreningen och en del på kommunen.


Vissa åtgärder kan sättas in på kort sikt, andra kräver mer omfattande och långtgående insatser, där en utökat budget måste beslutas av medlemmarna på ett årsmöte.

 • Föreningen har tidigare beställt och erhållit, av en extern besiktningsman, en besiktning av Frösakull - Ringenäs vägområden. Då framkom en hel del brister i såväl vägytor som området runt dessa. Planen är att efterhand åtgärda dessa samt förbättra trafiksäkerheten i hela området.
 • Föreningen har också gjort en översyn av vändplanerna ner mot strandområdet. Vändplanerna har förstorats för att möjliggöra att ffa räddningsfordon, arbetsfordon och andra ska kunna vända på ett bra sätt. Vi kommer att titta över vändplanerna igen för att se till att ytan är ändamålsenlig. Vi har även satt upp parkerinsförbudsskyltar och vänplatsskyltar på och vid samtliga vändplateser.
 • Föreningen arbetar aktivt med trafiksäkerheten genom att siktröja vid korsningar, vidtala fastighetsägare att ta bort skymmande växtlighet, träd, vars rötter infiltrerar vägbanan, växtlighet som skymmer belysning mm.
 • Föreningen har lämnat ut en folder till alla fastighetsägare där anvisningar för ovanstående åtgärder.
 • Föreningen arbetar med frågan om hårdgörande av vägrenar utanför fastigheter. De asfalterade vägrenarna utgör ett stort problem vid kraftigt regn och medför att vatten inte kan rinna undan utan, i värsta fall, in till grannen.
 • Föreningen kommer också att lägga ut fler permanenta vägbulor och då i första hand på de mest utsatta vägsträckorna.
 • Föreningen har under senare år fått till stånd ett konstruktivt samarbete med Villaföreningarna och Wennerholm där vi söker en samsyn av hela vårt område.
 • Föreningen har också meddelat synpunkter på den Översiktsplan som Halmstad Kommun har utfärdat där vi påtalat problemet med den befarade överbelastningen av våra enkla vägar om området byggs ut i den omfattning planen säger.


2021-10-27

Översiktsplanen

I samråd med Södra Frösakulls Ekonomiska förening: Kommunen har nu publicerat den, efter granskning, omarbetade översiktsplanen Framtidsplan 2050. Vi var många som skickade in våra synpunkter på det första förslaget som publicerades hösten 2020 och det är intressant att läsa vad detta utmynnade i.


Eftersom vi vet att inte alla har Facebook och får information därifrån, så skickar vi ovanstående länkar till två publikationer. Den första är en samrådsredogörelse med synpunkter på det första förslaget som kommit från bl.a. förvaltningar, organisationer och enskilda personer. På s. 191 - 204 kan ni läsa om Frösakull och de två områden H1 ( området på och runt Fammarps industriområde) och H2 ( vid Kungsvägen, nära Tylö matcenter) som kommunen avser att bebygga.


Sedan kommer Framtidsplan 2050, den efter samrådet omarbetade översiktsplanen. Antalet planerade bostäder har minskat något i H1 och H2, men ligger fortfarande mycket högt. Det är nu viktigt att ni läser och agerar om ni vill kunna påverka hur vårt Frösakull ska se ut. Texten är omfattande men mycket intressant.


Samrådsgörelse              Framtidsplan 2050


Du kan också lyssna på Halmstad Kommuns Facebocksida den 30/10 med start kl. 09.00 då information om Översiktsplanen kommer att redovisas. Synpunkter kan lämnas under oktober och november, sista dag är 5 december. Alla synpunkter ska lämnas skriftligt till:

Halmstads Kommun

Kommunstyrelsen

Box 153

301 05 Halmstad

Det går också bra att lämna dina synpunkter via e-post till: kommunstyrelsen@halmstad.se. Märk ditt brev eller e-post med "Framtidsplan 2050" samt ditt namn och adress.

Alla synpunkter kommer att sammanfattas och besvaras i ett granskningsutlåtande som blir tillgängligt i samband med antagandeförslaget våren 2022.


2021-10-14

Trafiksäkerhetsarbeten

Under hösten/vintern/våren 2021-2022 kommer Vägföreningen göra en översyn av området Frösakull - Ringenäs för att se över trafiksäkerheten vad det gäller skymmande växtlighet, hinder på vägrenar och dåliga siktvinklar vid utfarter och korsningar. Vi kommer att lägga en lapp i brevlådan till de fastigheter där vi ser sådana problem. För allas säkerhet ber vi er vänligt att åtgärda de påtalade problemen.


Behöver ni hjälp med att ta bort träd - stubbar, klippa ner hängande grenar, åtgärda asfalt i vägrenar med mera (på egen bekostnad) kan ni ta kontakt med Ragnar Johansson, antingen på telefon 070-783 45 40 eller på foresticus@bahnhof.se.


2021-10-14

I stället för asfalt

En fastighetsägare på Tylövägen frågade oss om hur han skulle göra för att få en bra övergång och uppfart från gatan till sin fastighet. Vi förslog då, i samråd med honom, en lösning som den på bilderna för att få en bra genomsläpplighet för regnvatten. Vi skulle önska att fler fastighetsägare, och då främst de som har asfalterat, gjorde liknande utanför sina fastigheter. Allt för att slippa att regnvatten rinner in till grannen.


Vill ni ha information om denna lösning går det bra att ta kontakt med Fredrik Skantz på Tylövägen 30.


Bild 1  Bild 2


2021-07-08

Rättelse av faktura för 2021

2 kr per andel i föreningen, motsvarande 200 kr för en permanent använd fastighet ändras till: 2 kr per andel i föreningen, motsvarande 200 kr för fastighet som har förutsättningar för att utgöra en permanentbostad
Dessutom: Avgiften avser 2020-01-01 – 2020-12-31 ändras till: Avgiften avser 2021-01-01 – 2021-12-31


2021-07-08

Faktura föreningsavgift

Under första veckan i juli har faktura för 2021 års föreningsavgift börjat skickas ut. 2,- per andel i föreningen, motsvarande 200,- för en permanentanvänd fastighet med 100 andelar, vilket innebär att avgiften är oförändrad från föregående år.


2021-07-07

Protokoll Årsstämma 2021

Protokoll från årsstämma den 23 maj hittar du här.


2021-05-14

Motioner till Årsstämma 2021 (uppdaterad)

Motioner till årsstämma den 23 maj hittar du här: Motion


2021-05-05

Kallelse Årsstämma 2021

Kallelse till årsstämma den 23 maj hittar du här: Kallelse

Observera att klockslag för årsstämma är 10.00 och ingenting annat!


2021-03-08

Ansvar och befogenheter för Frösakulls Vägförening

Frösakulls Vägförening är en förening med ansvar för vägar inom området Frösakull-havet och ca 1 km inåt land. Vi har drygt 1100 fastighetsägare inom området som sträcker sig från Tylebäck och norrut till Ringenäs. Kungsvägen och några andra mindre vägar utgör undantag då de ägs av Halmstads kommun. Föreningen har avtal med Halmstads kommun om skötsel och löpande underhåll av vägar inom vårt område.


Vägföreningen är en så kallad samfällighetsförening enligt lagen om förvaltning av samfälligheter, SFL. De vägar som föreningen förvaltar inom Frösakulls-området är en gemensamhetsanläggning.


Synpunkter från Frösakulls Vägförening på Framtidsplan 2050 för Halmstads kommun.


2021-03-08

Synpunkter på Framtidsplan 2050

Inom vissa delar av Frösakull planeras en komplettering av ett stort antal bostäder som kommer att använda strandområdet. Detta sätter fokus på de idag dåliga och trafikfarliga vägar som leder till stranden. En upprustning av dessa vägar mot strandområdet krävs.

Då framtidsplanen sträcker sig fram till år 2050 bör den ta hänsyn till de planerade utbyggnaden av vindkraftverk inom Stora Middelgrund.

En etablering av en vindkraftspark kräver stora och tunga transporter på land och i vatten.


I vilken grad detta kommer att påverka Halmstads kommun bör framgå ur Framtidsplan 2050.


2021-01-18

Angående snöröjning i Halmstad Kommun

Efter ett antal frågor om snöröjning i Frösakull hänvisar vi till vidstående länk till Halmstad Kommuns hemsida. Där framgår reglerna för snöröjning i hela kommunen.


Läs mer här: http://www.halmstad.se/trafikinfrastruktur/gatorochvagar/snorojning.2465.html


2021-01-18

Frösakulls föreningar

Ibland råder lite oklarhet om vilka föreningar det finns i Frösakull. Därför kommer en liten presentation av de övriga, aktiva föreningarna:


 • Frösakulls Vägförening
  Denna förening

 • Norra Frösakulls Villaägareförening

  Föreningens firma (namn) är Norra Frösakull/Ringenäs Villaförening ek. för.  Föreningen äger fastigheten Frösakull 1:1 (tidigare Onsjö 21:1) inom Norra Frösakull/Ringenäs i Halmstad kommun. Föreningens syfte är att skapa en hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling av fastigheten Halmstad Frösakull 1:1.


  Villaföreningens styrelse arbetar för att förvalta föreningens byggnader, grönområden, strandängar, strand och att företräda medlemmarnas gemensamma intressen gentemot olika externa intressenter som exempelvis Halmstad kommun, Vägförening och arrendatorer.


  Mer information kan fås från föreningen, kontakt@frosakull.ringenas.se.

 • Mellersta Frösakulls Villaägareförening
  Vilande

 • Södra Frösakulls Ekonomiska Förening

  Föreningen, som äger stamfastigheten Onsjö 32:2, skall ta till vara medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta grönområdena så att området bevaras och så långt möjligt återställes i ursprungligt skick.

  Alla som är ägare till fastigheter som styckats av från fastigheten Onsjö 32:2 (området väster om Kungsvägen från Kattegattsvägen i söder till Bäckstigen i norr) har möjlighet att vara medlemmar i föreningen.

  Kontakt med föreningen kan tas via mail, frosak_ek_for@telia.com2020-07-14

Riktlinjer för tillfälliga farthinder

Läs mer här

2020-06-04

Vägar och trafiksäkerhet

Information hittar du här